دپارتمان آموزش

انجمن شرکت های فنی، مهندسی و مشاوره ای خراسان رضوی با در نظر گرفتن ضرورت امر آموزش در پیشرفت و به روزرسانی صنعت، همواره به این امر خطیر همت گماشته و تلاش نموده تا اعضای انجمن از بهترین و با کیفیت ترین آموزش ها بهره مند گردند. لذا جهت خدمت رسانی بهتر، اقدام به برقراری دپارتمان آموزش نموده تا با برنامه ریزی مستمر و ارتقا سطح دوره ها، آموزش را به عضوی اساسی در صنعت خراسان تبدیل نماید.

 

اهداف دپارتمان

این انجمن درنظر دارد با برنامه ریزی و برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی بر اساس ارزشیابی و نیازسنجی مجموعه های عضو انجمن در جهت ارتقا سطح علمی و افزایش استاندارد و به روزرسانی دانش صنعت خراسان همگام با دانش روز دنیا تلاش نماید.

 

چشم انداز دپارتمان

امید است با برنامه ریزی مستمر و ایجاد تقویم آموزشی علمی و استاندارد، نیاز اعضای انجمن در بهره مندی از دانش روز دنیا و رفع معضلات کسب و کار ترفیع شده و مرجعی مطمئن و در شان صنعت خراسان ایجاد گردد.