ابتکارات صرفه جویانه (چطور با کمترین منابع بهترین عملکرد را داشته باشیم)

نــاوی رادجــو

 یــک متفکــر برآمــده از ســیلیکون ولــی و کارشــناس در زمینــه نــوآوری و رهبــری اســت کــه بــه مدیــران ارشــد سراســر دنیــا در زمینــه اســتراتژیهای رشــد فزاینــده مشــاوره می دهــد. او بــه عنــوان یکــی از اعضــای مدرسـه عالـی کسـب ِ و کار کمبریـج، در شـورای جهانـی طراحـی نـوآوری مجمـع جهانـی اقتصـاد فعالیـت کـرده و بـا نشـریه آنلایـن HBR همـکاری داشـته اسـت. نـاوی در سـال 2013 برنـده جایـزه معتبـر نـوآوری از طـرف گـروه متفکـران Jugaad Innovation  شـد؛ جایـزهای کـه بـه یـک اندیشـمند حـوزه مدیریـت تعلـق می گیـرد کـه شـیوه فهـم مـا را از نـوآوری و انجـام آن تغییـر داده اسـت.
نـاوی یکــی از نویســنده های کتــاب «ابتــکارات صرفه جویانــه ؛ مقتصدانــه بیندیــش، منعطـف بـاش، رشـد فزاینـده ایجـاد کـن» و «از هوشـمندی تـا فرزانگـی» اسـت کـه در سـطح جهانـی پرفـروش شـد. او یـک سـخنران برجسـته پرطرفـدار اسـت کــه ســخنان زیــادی از قــول وی در رســانه های بین المللــی نقــل شــده اســت. نــاوی کــه در هنــد بــه دنیــا آمــده و تابعیــت فرانســوی دارد.

جیدیـپ پرابهـو

 مدرس بازاریابی و دارای سمت استادی(جواهر لعل نهرو) در مدرسه عالی کسب و کار دانشگاه کمبریج است. او مدرک BTech خودرا از دانشگاه IIT Delhi و مدرک PhD خود را از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گرفته است.
نوشته های جیدیپ در نشریه های بین المللی مهم و معتبر دنیا منتشر شده و کارهایش در شبکه های BBCnews ، BBC World service ، بلومبرگ بیزینس ویک ، اکونومیک تایمز ، اکونومیست و تایمز به نمایش درآمده است. جیدیـپ از نویسـندگان کتــاب پرفــروش «نــوآوری صرفه جویانــه: مقتصدانــه بیندیــش، منعطــف بــاش، رشد فزاینده ایجاد کن» نیز هست.

 

 

  • رادجــو و پرابهــو بــا مجموعــه مطالعه هــای مــوردی جامعــی کــه در کتــاب جدیدشــان ارائــه داده انــد، نشــان می دهنــد کــه ابتــکارات صرفه جویانــه یکــی از مهمتریــن مدلهــای نوظهــور بــرای خلــق ارزش، هــم بــرای کســب وکارها و هــم بــرای مشــتریان و دریافت کننــدگان خدمــت اســت. در یــک دنیــای بیــش از حــد رقابتــی و بــا منابــع محــدود، شــرکتهایی موفــق می شــوند کــه راه حل هــای جدیـدی را ایجـاد و عرضـه کننـد؛ راه حل هایـی کـه بـدون قربانی کـردن کیفیـت، بـا منابـع محـدود و هزینـه مناسـب قابـل اجـرا باشـند. «ابتـکارات صرفه جویانـه» یــک نقشــه راه حیاتــی را بــرای رســیدن بــه ایــن الــزام کســب وکاری از مســیر درست ارائه می دهد.

 

  • ابتــکارات صرفه جویانــه» عصــاره ســالها تفکــر و آزمــون و خطــا را بــه یــک کتــاب راهنمــای موثــر و مبتکرانــه بــرای شــرکتهای بــزرگ و کوچــک تبدیــل کـرده اسـت. خوانـدن ایـن کتـاب بـر مدیـران اجرایـی واجـب اسـت؛ مدیرانـی کـه می خواهنـد سـریعتر و کارآمدتـر بازارهـا را در دسـت بگیرنـد؛ درحالیکـه آنچـه را که مشتریان می خواهند، به آنها ارائه می دهند.

 

  • ابتــکارات صرفه جویانــه» ایده هــای ارزشــمندی را بــرای رهبــران کســب و کار در سراسـر دنیـا ارائـه می دهـد کـه همـه بـا یـک چالـش مرسـوم مواجـه هسـتند: چطـور بــا کمتریــن منابــع، بهتریــن عملکــرد را داشــته باشــند و ارزش پایــداری را بــرای مشـتریان، سـهامداران و جامعـه ایجـاد کننـد. سـازمانها بـرای آنکـه در دنیایـی کـه بــه شــکلی فزاینــده بــه ســمت دیجیتالــی شــدن پیــش مــی رود زنــده بماننــد، بایــد یـک رویکـرد صرفه جویانـه را در زمینـه نـوآوری بـه کار بگیرنـد تـا بهـره وری و چابکـی را افزایش بدهند، مزیت رقابتی ایجاد کنند و در نهایت برای رشد آماده شوند.

نویسندگان: ناوی رادجو / جیدیپ پرایهو

مترجمین: مریم عربی/ نسیم بنایی

{دریافت فایل الکترونیکی}

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند

در حال بارگیری کپچا ...