جهت طرح هرگونه سوال درباره دوره ها و دپارتمان آموزشی با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید.
خانم فرزانه زرمهری

خانم فرزانه زرمهری

آقای کاظم حاجی پور

انجمن شرکت های فنی مهندسی و مشاوره ای