ایده ها (اقتصاد جهان با چه تئوری اداره می شود؟)

اقتصاد جهان بر اساس ایده هایی پیش می رود که دانشمندان علم اقتصاد سال ها درباره آنها تحقیق و مباحثه کرده اند. خروجی ذهن اقتصاددانان توسط نیروهای تکنوکرات به برنامه هایی اجرایی و اصول مدیریت کشورها تبدیل می شود.

بررسی روند رشد کشورهای توســعه یافته نشان می دهد، هر اقتصادی که بیشــتر بر منطــق و تئوریهای اقتصادی جامــع و کامل متکی شــده، نتایج درخشــانتری هم بدست آورده است. بر همین اساس کشورهای توسعه یافته به تقویت جایگاه نهاد دانشــگاه بخصوص در حوزه اقتصادی توجه ویژه دارند و سعی می کنند هرچه می توانند به پویایی این نهاد کمک کنند.

کتابی که پیش روی شما ســت ســعی کرده، فعالان اقتصادی و خوانندگان عمومــی و علاقه مندان علم اقتصاد را با تئوریهای اقتصادی آشنا ســازد. کتاب ایده ها محصول یک ویژه نامه خواندنی در نشریه اکونومیست است. 

کتــاب «ایده ها» تمرکز خود را براین اصل قــرار داده که وقتی در مورد یک اقتصاددانان صحبت می کند، تئوری اصلی مورد نظر او و نتایج اجرایی این ایده را بررسی و ارائه کند. بر همین مبنا هم خواننده پس از مطالعه هر بخش به درک درستی از اثرات اجرایی ایده مورد نظر می رسد.

در کتاب ایده ها از اندیشــمندان کلاســیک علم اقتصاد تا اقتصاددانان معاصر مورد بررســی قرار گرفته اند. کتاب ســعی کرده قضاوت آشکاری در مورد ایده مورد بررسی نداشته باشد و تنها در نقش گزارشگری صادق و معتمد باقی بماند. نتیجه اینکه هیچ تئوری مورد حمایت نویســندگان قــرار نگرفته و آنها با قلمی روان ولی بدون موضع اندیشه های اقتصاددانان مورد نظرشان را تشریح کرده اند.

این کتاب ادعای جامعیت قطعی در مورد بررسی تمام اندیشه های اقتصادی را ندارد ولی با این وجود تلاش کرده، بیشترین تعداد از اندیشه های اقتصادی را با محور مرور زندگی اقتصاددانان گردآوری کند.

نویسنده: the Economist

گردآورنده و مترجم: نسیم بنایی

{دریافت فایل الکترونیکی}

 

 

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند