book6

سوریه، فرصت‌های پیش‌رو

سوریه، فرصت‌های پیش‌رو عنوان کتابی است که به همت انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی تالیف شده‌است. در این کتاب به معرفی و بررسی محیط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور سوریه می‌پردازد و تمامی اطلاعات اعم از زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی و قوانین ...

book5

عراق، فرصت‌های پیش‌رو

عراق، فرصت‌های پیش‌رو عنوان کتابی است که به همت انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی تالیف شده‌است. در این کتاب به معرفی و بررسی محیط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور عراق می‌پردازد و تمامی اطلاعات اعم از زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی و قوانین و ...

book4

ترکمنستان، فرصت‌های پیش‌رو

ترکمنستان، فرصت‌های پیش‌رو عنوان کتابی است که به همت انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی تالیف شده‌است. در این کتاب به معرفی و بررسی محیط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور ترکمنستان می‌پردازد و تمامی اطلاعات اعم از زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی و ...

book3

تاجیکستان، فرصت‌های پیش‌رو

تاجیکستان، فرصت‌های پیش‌رو عنوان کتابی است که به همت انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی تالیف شده‌است. در این کتاب به معرفی و بررسی محیط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور تاجیکستان می‌پردازد و تمامی اطلاعات اعم از زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی و ق ...

book2

چین، فرصت‌های پیش‌رو

چین، فرصت‌های پیش‌رو عنوان کتابی است که به همت انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی تالیف شده‌است. در این کتاب به معرفی و بررسی محیط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور چین می‌پردازد و تمامی اطلاعات اعم از زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی و قوانین و ارک ...

book

افغانستان، فرصت‌های پیش‌رو

افغانستان، فرصت‌های پیش‌رو عنوان کتابی است که به همت انجمن شرکت‌های فنی مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی تالیف شده‌است. در این کتاب به معرفی و بررسی محیط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور افغانستان می‌پردازد و تمامی اطلاعات اعم از زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی و ...