محمد بحرینیان: نخبگان برای یافتن دلایل «اوتسیم اقتصادی» ایران گردهم بیایند

چهارشنبه گذشته، اتاق بازرگانی مشهد میزبان همایشی بود که عنوان آن در این روزهای پُرالتهاب اقتصاد و بازی ارز و طلا، قابل تامل به نظر می رسید:«در خودماندگی اقتصاد ایران، علت ها و راهکارها» یکی از بانیان برگزاری این همایش، «محمد بحرینیان»، عضو هیات نمایندگان ...