IMG_۲۰۲۰۰۹۱۷_۱۲۱۹۵۷

سیستم های کنترل کیفیت

استاندارد HACCP معرفی رای اولین بار HACCP در سال 1971 در کنفرانس ملی حفاظت مواد غذایی مطرح شد. سپس در سال 1973 سازمان فضا نوردی آمریکا (ناسا) با همکاری شرکت پیلسبوری این سیستم را برای اطمینان از سلامت مواد غذایی فضا نوردی اجرا کردند. این سیستم در سال ...