اتاق بازرگانی ایران

8 پیشنهاد اتاق ایران برای بودجه 1400

بودجه در عموم کشورها مهمترین سند سیاست گذاری اقتصادی سالانه است که در آن دولت شناخت خود را درباره مهمترین مسائل اقتصادی و اجتماعی، نحوه اولویت بندی مسائل و راه حل های پیشنهادی برای آنها مطرح می کند. بررسی و تصویب این سند توسط مجلس نیز علاوه بر اینکه تامین ...