جلسه-هیات-دولت

سیاست های اجرایی تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو

هیئت وزیران در جلسه 20/ 4 /1400 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سیاست های اجرایی تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو را به تصویب رسانید. اولین پیشرو بودن می تواند در یکی از زمینه های دستیاب ...