daneshbonyan-convert

رشد قارچی دانش بنیان ها

سیاستگذاری در تولید دانش بنیان با چه خطاهایی مواجه است؟ بازوی پژوهشی پارلمان بخش خصوصی در گزارشی سیاست‌های دولتی برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان را نقد کرده و نسبت به تبعات آن هشدار داده است. ارزیابی‌ها حاکی از این است که نظام تصمیم‌گیری در ایران با تخص ...