Untitled

سازمان های مردم نهاد (NGO) چیست؟

سازمان‌های مردم نهاد، خیریه یا سازمان عمومی غیردولتی یا سَمَن (به انگلیسی: Non-governmental Organization) به‌ اختصار: NGO در کلی‌ترین معنای خود، به سازمانی اشاره می‌کند که مستقیماً بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شود اما نقش بسیار مهمی به‌عنوان واسطه بین فر ...