جلسه مشترک انجمن

جلسه مشترک

جلسه مشترک انجمن شرکتهای فنی مهندسی و مشاوره ای خراسان رضوی و اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان خراسان رضوی موضوع جلسه: اخذ نمایندگی کارگزاری صندوق ضمانت صادرات در استان خراسان رضوی توسط اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی نحوه اطلاع رسانی انج ...