gLerpzWCK2DO

کدام عوامل باعث ایجاد فسادهای مالی و اداری می‌شوند؟

نتایج یک تحقیق نشان داد که عدم پایبندی مذهبی و اخلاقی، نداشتن اعتماد به افراد و نهادهای بالادست، نبود آزادی‌های مدنی و گردش آزاد اطلاعات، خویشاوندپروری و تبدیل شدن فساد به ارزش در جامعه، زمینه‌سازهای فساد اقتصادی و اداری در ایران هستند. فساد اقتصادی و اد ...