کنفرانس خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی کمیسیون عارضه یابی واحدهای صنعتی

حل مشکلات کشور در گرو به کارگیری عقلانیت اقتصادی

تولید ملی به عنوان محور چرخه اقتصاد کشور ضامن سلامت اقتصادی و خودکفایی است که در نهایت به توسعه اقتصادی، ارتقای رفاه و سطح زندگی مردم می انجامد. حال علی رغم اینکه کشور ما از عوامل اصلی همچون نیروی انسانی، مواد اولیه، زمین و انرژی بسیاربرای استحکام بخشیدن ...