bme

معرفی رشته مهندسی پزشکی

همینطور که میدانید پزشکی در تاریخ بشریت سابقه طولانی دارد اما با آمدن تکنولوژی اثر بزرگی بر خدمات درمانی گذاشته و به نحوی پزشکی را متحول کرده است و انقلابی در آن به وجود آورده و  مهندسین در جنبه های مختلف پزشکی درگیر شدن. هدف مهندسین پزشکی مقابله با بیمار ...