موسس کارخانه بیک

ظهور و سقوط بیک

مردی که کاخ آرزو هایش به ویرانی مبدل شد؛ روزگاری قصد داشت تا بزرگ ترین کارخانه نوشت افزار خاورمیانه را در ایران تاسیس کند اما .... پیش از تولد خانواده رفوگران تباری اصفهانی داشت. پدربزرگ او خانواده را از اصفهان به تهران آورد تا فعالیت های خود را در بازار ...