کارخانه دیجیتال

انقلاب صنعتی چهارم : کارخانه های دیجیتال

شبکه دیده بان جهانی پروژه ای است که به صورت مشترک  شبکه دیده بان جهانی توسط مجمع جهانی اقتصاد و موسسه مکنزی انجام می گیرد و تحولات انقلاب صنعتی چهارم را رصد می کند. آخرین یافته های این پروژه تاثیر فناوریهای نوین و تحول آفرین بر صنایع تولیدی را مورد بررسی ...